×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

Regulamin programu "Zbieraj punkty KADR"


 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego „Zbieraj punkty KADR” w serwisie internetowym www.videopoint.pl,
 1.2. Organizatorem programu lojalnościowego „Zbieraj punkty KADR” jest Helion.pl z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000389545, NIP: 6312636254, REGON: 241989027
 1.3. Uczestnik przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika na stronie www.videopoint.pl i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zapisanie się do newslettera)
 1.4. Zasady uczestnictwa w programie reguluje niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie www.videopoint.pl/
 II. ZASADY PROGRAMU "ZBIERAJ PUNKTY KADR"
 2.1. „Zbieraj punkty KADR” to program lojalnościowy skierowany do wszystkich klientów serwisu videopoint.pl, którzy założyli konto użytkownika i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newslettera),
 2.2. Uczestnik dokonując zakupów w sklepie internetowym gromadzi punkty KADR, wg następującej zasady: każda wydana i zapłacona złotówka to jeden punkt KADR. Organizator może również przydzielać Uczestnikom Uczestnika premiując aktywność Uczestnika w serwisie videopoint.pl, np. zamieszczanie przez Uczestnika wartościowych opinii na temat zakupionych przez Uczestnika kursów (do 30 punktów  KADR).
 2.3. Za każde zabrane 10 punktów, uczestnik programu otrzyma 1 złotych do wydania na kolejne zakupy. Zebrane punkty nie podlegają wymianie na gotówkę, a mogą być wykorzystywane wyłącznie jako rabat w serwisie www.videopoint.pl.
 2.4. Zebrane punkty mogą zostać wykorzystane podczas kolejnych zakupów w serwisie www.videopoint.pl przy nabywaniu towarów nieprzecenionych i nieobjętych innymi promocjami (w tym zestawami promocyjnymi) lub rabatami. Rabat może objąć do 50 proc. wartości kursów. W przypadku, gdy na koncie użytkownika naliczona premia jest wyższa niż 50 proc. wartości kupowanych kursów, pozostały niewykorzystany rabat pozostaje na koncie Uczestnika i może być wykorzystany podczas kolejnych zakupów.
 2.5. Naliczone punkty premiowe z danej transakcji zakupowej Uczestnik może wykorzystać w okresie kolejnych 180 dni. Po upływie tego terminu, zgromadzone punkty z danej transakcji przepadają.
 2.6. Wszelkie informacje na temat ilości przyznanych punktów KADR dostępne są po zalogowaniu Uczestnika na jego konto na stronie www.videopoint.pl.
 2.7. Program „Zbieraj punkty KADR” nie łączy się z innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi na stronie www.videopoint.pl. Nie jest możliwe korzystanie z różnych programów podczas jednej transakcji.
 2.8. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej premii (wyższa).
 III. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU "ZBIERAJ PUNKTY KADR", REZYGNACJA I WYKLUCZENIE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia programu “Zbieraj punkty KADR” w każdym momencie jego trwania.
 3.2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia programu, Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.videopoint.pl, oraz powiadomienia Uczestników droga mailową, umożliwiając im w rozsądnym terminie wykorzystanie zgromadzonych punktów premiowych.
 3.3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia programu, na wszystkich kontach uczestników zostaje zablokowana możliwość naliczania rabatu, co nie narusza uprawnienia do wykorzystania naliczonej na jego koncie Uczestnika rabatu w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.
 3.4. Rezygnacja z uczestnictwa w programie następuje poprzez cofnięcie zgody na otrzymanie informacji handlowych (newsletter) lub na żądanie Uczestnika, po skontaktowaniu się ze sklepem www.videopoint.pl drogą mailową
 3.5. Uczestnik może zostać wykluczony z programu w przypadku:
a. rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, lub Regulaminu serwisu www.videopoint.pl i mimo wezwania, nie zaprzestania dokonywania dalszych naruszeń;
b. oferowania w serwisach społecznościowych, aukcyjnych i innych podobnych sprzedaż lub wymianę punktów premiowych
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 4.1. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 4.2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom programu na stronie internetowej www.videopoint.pl.
 4.3. Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin poprzez dołączenie do Programu “Zbieraj punkty KADR” na stronie internetowej www.videopoint.pl.
 4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników z 14 dniowym wyprzedzenie.


Twoje uwagi do kursu