×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

#ZAKURSOWANI2022 - regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs: "#Zakursowani2022" przeprowadzony w okresie od dnia 30 grudnia 2021r. do dnia 7 stycznia 2022r. zwany dalej ,,konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.

3. Fundatorem nagród jest inkBOOK EUROPE SP. Z O.O. (dawniej Arta Tech Paweł Horbaczewski) ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, Polska, REGON 386806913, NIP 897-188-21-71

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).


5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

§ 2 Zasady konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 30 grudnia do dnia 7 stycznia 2022r., wykonają zadanie: " Wpisz na listę: „Nauczę się czegoś nowego!”, odpal Videopoint i pokaż nam jak się uczysz - zrób z tego zabawne zdjęcie! Swoje zdjęcie wrzuć pod postem konkursowym dodając oznaczenie profili @Videopoint oraz @Inkboook."

2. Uczestnik musi zamieścić prace konkursowe pod postem Videopoint na Facebooku

3. Nagrody trafią do trzech najbardziej kreatywnych osób.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że: - Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonej odpowiedzi, w szczególności, jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej, - odpowiedź narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, - Uczestnik konkursu nie jest osobą pełnoletnią.


§ 3 Nagroda

1. Najlepsze konkursowe zgłoszenia zostaną wybrane spośród stron Uczestników Konkursu do dnia 11 stycznia 2022 r. przez komisję w składzie:


- Radosław Tosta
- Dagmara Fedorowicz
- Marcin Kropidło

2. Zdjęcia oceniane będą według niezależnej oceny pod kątem kreatywności, poczucia humoru. Autorzy najlepszych i najciekawszej komentarzy otrzymają w nagrodę odpowiednio, za:
a) 1 miejsce :: inkBOOK CALYPSO PLUS (czarny) + bon o wartości 200 zł do księgarni helion.pl
b) 2. miejsce :: Wybrany kurs + bon o wartości 100 zł do księgarni helion.pl
c) 3. miejsce :: Wybrany kurs + bon o wartości 50 zł do księgarni helion.pl

3. Uczestnik konkursu zamieszczając swoją odpowiedź pod wskazanym adresem wyraża zgodę na opublikowanie pracy, a także na wielokrotne wykorzystywanie zwycięskich prac przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych, zamieszczonej pod adresem https://www.facebook.com/VideopointPL oraz stronach Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.

7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora na adres mailowy lub w wiadomości prywatnej na Fecebooku.

8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail: marcin.kropidlo@helion.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.

9. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu doręczenia nagrody.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu. W takim przypadku nagroda przepada.

11. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w odniesieniu do nagród wymienionych w § 3 pkt 2, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, organizator przyzna Laureatom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2021r.

5. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia;
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.

11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Brakuje Ci kursu? Napisz nam o tym!

Twoje uwagi do kursu