×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs: „Nieloty - uskrzydlone wspomnienia” przeprowadzony w okresie od dnia 22 września 2023r. do dnia 01 paźdiernika 2023r.. zwany dalej „konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

4. Celem konkursu jest zachęcenie Klientów Organizatora do opublikowania na swoim profilu (konto nie może być prywatne) na platformie Instagram zdjęcia przedstawiającego osobę z dowolnym symbolem skrzydeł oraz umieszczenie w opisie zdjęcia, swojego najlepszego wspomnienia z dziecięcych lat. Warunkiem koniecznym jest także oznaczenie profilu Instagramowego organizatora konkursu @wydawnictwo.beya.oraz dodanie hasztagu #nielotykonkursBeYA

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

Zasady konkursu

5. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby fizyczne, które w okresie od dnia 22 września 2023r. do 01 października 2023r. opublikują na swoim profilu (konto nie może być prywatne) na platformie Instagram zdjęcie przedstawiające osobę z dowolnym symbolem skrzydeł oraz umieszczą w opisie zdjęcia, swoje najlepsze wspomnienie z dziecięcych lat orazi oznaczą post w opisie hastahgiem #lnielotykonkursBeYA. Warunkiem koniecznym jest także oznaczenie profilu Instagramowego organizatora konkursu @wydawnictwo.beya.

6. Uczestnik musi do dnia 01 października 2023r. udostępnić na swoim profilu (konto nie może być prywatne) na platformie Instagram zdjęcie przedstawiające osobę z dowolnym symbolem skrzydeł oraz umieszczą w opisie zdjęcia, swoje najlepsze wspomnienie z dziecięcych lat orazi oznaczą post w opisie hastahgiem #lnielotykonkursBeYA. Warunkiem koniecznym jest także oznaczenie profilu Instagramowego organizatora konkursu @wydawnictwo.beya.

7. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed zakończeniem konkursu, tj. przed 01 października 2023r. Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

8. Nagrody trafią do jednego, najbardziej kreatywnego zdaniem jury autora zdjęcia i opisu..

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:

- Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonego zdjęcia, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej,

- zdjęcie narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Nagroda

11. Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane spośród opinii Uczestników Konkursu do dnia 02 października 2023 r. przez komisję w składzie:

- Paulina Walkosz

- Marta Sztandar

12. Zgłoszenia oceniane będą według niezależnej oceny pod kątem kreatywności oraz zgodności z tematyką. Autorzy najlepszych i najciekawszej zgłoszeń otrzymają nagrody:

1 miejsce – książka Mateusza Cieślika “Nieloty”, ozdobna makrama w kształcie skrzydeł.

13. Uczestnik konkursu, zamieszczając swoje zdjęcie we wskazanym miejscu wyraża zgodę na opublikowanie pracy, a także na wielokrotne wykorzystywanie zwycięskich zgłoszeń przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo, dla celów marketingowych.

14. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych na stronach Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

16. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.

17. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o zwycięstwie poprzez publikację komunikatu na stronie https://www.instagram.com/wydawnictwo.beya/.

18. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem wiadomości e-mailowej zatytułowanej "Nieloty konkurs BeYA" wysłanej na adres beya@beya.pl w terminie 5 (pięciu) dni od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.

19. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu doręczenia nagrody.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu. W takim przypadku nagroda przepada.

21. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody może podlegać opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. W razie konieczności poboru należnego podatku zobowiązanym będzie płatnik, którym jest Organizator. Organizator ma prawo wstrzymać się z wysyłką nagrody do czasu uiszczenia wymaganej kwoty podatku przez zwycięzcę.

Postanowienia końcowe

22. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

23. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

24. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 202 3r.

26. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

 

[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia;

a. prawo dostępu do danych osobowych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.

11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Twoje uwagi do kursu